Revision

Kvalitetsstämpla ditt företag och ge dig själv bättre förutsättningar att fatta rätt beslut.

Det här är en revision

Revision är en oberoende granskning av ett företags redovisning, bokföring, bokslut och årsredovisning samt av företagsledningens förvaltning. En revision utförs alltid av en revisor. Enligt aktiebolagslagen ska en revision utföras enligt god revisionssed.

Revisionens grundpelare

Revisionens tre grundpelare är tystnadsplikt, oberoende och kompetens. Tystnadsplikt är av stor vikt för att en revision ska kunna genomföras på ett tillförlitligt sätt utan att känslig information läcker ut. Revisorns oberoende till företaget och dess intressenter är en förutsättning för tilltron till revisorns uttalande och kompetens krävs av revisorn för att kunna dra korrekta slutsatser av den tillgängliga informationen. 

Hög kvalitét

Samtliga auktoriserade revisorer på Västerås Revision är medlemmar i branschorganisationen FAR (Branschföreningen för revision, redovisning och rådgivning). Vi följer de yrkesetiska krav som finns på kvalité och utbildning.

Revision
Intyg
Granskningsrapporter

Kontaktpersoner

Jesper Lejdström
Auktoriserad revisor / VD
jesper.lejdstrom@vrev.se
070 - 165 80 22
Helena Andersson
Auktoriserad revisor
helena.andersson@vrev.se
070 - 165 80 34
Behöver du hjälp med någon ekonomitjänst? Kontakta oss så tittar vi på en lösning som passar dig.